Aktualności

Drugi przetarg pisemny nieograniczony

Dodano: 11-10-2017

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi

 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2582/146 o pow. 0,2235 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

- cena wywoławcza 70  648,00 zł; wadium – 7 100,00 zł.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg. Dostępność komunikacyjna z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, kształt działki prostokątny. Położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Ustalenia planu miejscowego:  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 3 U/P - Teren zabudowy usługowej w tym usług komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych, nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie przekraczających dopuszczalnych norm środowiska poza granicami własnych działek.

I przetarg odbył się w dniu 20.07.2017 r.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na działalność produkcyjno–handlowo–usługową.

Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie inwestycji w terminie 1 roku i jej ukończenie w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.

Gminie Białobrzegi przysługuje prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego  nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia lub realizacji inwestycji wskazanej w ofercie. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie w terminach wskazanych w umowie o oddanie w wieczyste użytkowanie przechodzi na następców prawnych wieczystego użytkownika wyłonionego w drodze niniejszego przetargu .

Prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena gruntu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego stanowić będzie 20 % ww. ceny i zostanie powiększona o należny podatek VAT oraz pomniejszona o kwotę wadium, jest płatna nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ponadto przez cały okres trwania użytkowania wieczystego wnoszone będą opłaty roczne wynoszące 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT. Opłaty te mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne płatne są do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 2018 roku.

W celu  przystąpienia do przetargu  można zapoznać się z dokumentacją przetargowa określającą  dodatkowe warunki przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobrać  ze strony internetowej Gminy Białobrzegi.

Oferty należy złożyć, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu
i dodatkowymi warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej;

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium zaliczane jest na poczet pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 7 do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 15.30 w zapieczętowanych kopertach. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta przetargowa na działkę 2582/146”.

Część jawna przetargu na działkę 2582/146 odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Pliki do pobrania

Kalendarz

Luty [2018]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 23 Lutego 2018
Godzina: 01:40:44
Imieniny: Damiana, Romana i Romany

Newsletter