Aktualności

DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Dodano: 27-08-2018

Wójt Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4

tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95

ogłasza

D R U G I    P R Z E T A R G   P I S E M N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Białobrzegi oznaczonych jako działki ewidencyjne:

-        nr 2582/131 o pow. 0,5397 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza 195 102,00 zł; wadium – 20 000,00 zł,

-        nr 2582/133 o pow. 0,5009 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00062591/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza 181 075,00 zł; wadium – 18 500,00 zł.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, kształt działek prostokątny. Położone są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Działki mają zapewniony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Ustalenia planu miejscowego:  3 U/P (2582/131 i 2582/133) - Tereny zabudowy usługowej w tym usług komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych, nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie przekraczających dopuszczalnych norm środowiska poza granicami własnych działek.

Przeznaczenie terenu: pod realizację mało uciążliwej działalności produkcyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 4 lat od daty nabycia na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Cena płatna jest przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-          odebranie dokumentacji przetargowej w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobranie ze strony internetowej lub BIP;

-          złożenie oferty, zgodnej z warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej;

-          przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium oddzielnie dla każdej z działek przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule przelewu należy podać nr działki z dopiskiem wadium. Wadium wliczane jest do ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Oferty pisemne należy składać odrębnie dla każdej z działek w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 7 do dnia 28 września 2018 r. do godz. 15.30. Na kopertach należy umieścić dopisek „Oferta na zakup działki 2582/131” Oferta na zakup działki 2582/133”

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferty będą otwierane w kolejności jak w ogłoszeniu o przetargu.

Wójtowi Gminy Białobrzegi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Klauzule umowne:

Gmina Białobrzegi zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania 4-ro letniego terminu zagospodarowania nieruchomości.

W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Umowa sprzedaży: O terminie zawarcia umowy kandydat na nabywcę zostanie zawiadomiony na piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7  lub tel. 17 224 52 20.

Kalendarz

Lipiec [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 17 Lipca 2019
Godzina: 02:22:22
Imieniny: Aleksego, Bogdana i Martyny

Newsletter