Aktualności

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI

Dodano: 26-06-2017

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

położonych w Dębinie objętych księgą wieczystą RZ1A/00036193/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne:

  1. 1047/26 o pow. 0,1001 ha - cena wywoławcza  25 876,00 zł; wadium – 2590,00 zł,
  2. 1047/29 o pow. 0,1034 ha - cena wywoławcza  26 729,00 zł; wadium – 2680,00 zł.

Cena wywoławcza jest ceną netto.

Opis nieruchomości: teren położony w centrum miejscowości Dębina przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, przez działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna. Działki nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich. Położone są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Dębina oznaczony jako 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy – 1 rok od dnia sporządzenia umowy notarialnej,  zakończenie budowy (data zgłoszenia obiektu do użytkowania)– 5 lat  od dnia sporządzenia umowy notarialnej.

Gminie Białobrzegi przysługuje prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie w terminach wskazanych w umowie o oddanie w wieczyste użytkowanie przechodzi na następców prawnych wieczystego użytkownika wyłonionego w drodze niniejszego przetargu.

Prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 24 lipca 2017 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Urzędu Gminy Białobrzegi pok. 12.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena gruntu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego stanowić będzie 20 % ww. ceny i zostanie powiększona o należny podatek VAT oraz pomniejszona o kwotę wadium, jest płatna nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ponadto przez cały okres trwania użytkowania wieczystego wnoszone będą opłaty roczne wynoszące 1 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT. Opłaty te mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne płatne są do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 2018 roku.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Pliki do pobrania

Kalendarz

Lipiec [2018]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Nadchodzące wydarzenia

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 20 Lipca 2018
Godzina: 04:40:36
Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty i Seweryny

Newsletter