Aktualności

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W BUDACH ŁAŃCUCKICH

Dodano: 30-03-2018

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 4 INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

Stanowisko: wychowawca – koordynator Placówki Wsparcia Dziennego w Budach Łańcuckich (2/3 etatu) utworzone w związku z realizacją projektu RODZINA – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymagania wobec kandydatów:

wykształcenie:

 wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

lub

wykształcenie co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane załączniki:

 1. życiorys zawodowy (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 6. oświadczenie, że osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 7. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia,
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. koordynowanie zajęć w PWD,
 2. sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach PWD,
 3. organizowanie i prowadzenie zabaw, zajęć rozwijających kompetencje społeczne,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć,
 5. organizowanie zajęć z udziałem rodziców i zachęcanie ich do aktywnego udziału w bieżącym życiu PWD,
 6. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,
 7. dbanie o powierzony sprzęt i mienie,
 8. prowadzenie obowiązującej dokumentacji, w tym przygotowanie sprawozdań i zestawień z działalności PWD,
 9. organizowanie i koordynowanie pracą wolontariuszy.

Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku i orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: 18 kwietnia 2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4  lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawcy - koordynatora w PWD w Budach Łańcuckich” w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godziny 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze zm.).

Kierownik GOPS

Marzena Babiarz

Kalendarz

Marzec [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 21 Marca 2019
Godzina: 12:18:49
Imieniny: Benedykta, Lubomiry i Lubomira

Newsletter