Aktualności

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Dodano: 14-03-2019

Gmina Białobrzegi – zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz w nawiązaniu do Ogłoszenia o otwartym naborze partnera do projektu planowanego do złożenia w ramach naboru wniosków   o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej nr konkursu RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18) ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, zamieszczonego w dniu 15.02.2019 r. na stronie internetowej Gminy Białobrzegi (www.gmina-bialobrzegi.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gmina-bialobrzegi.pl) podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera projektu:

Ochotnicza Straż Pożarna w Korniaktowie Północnym

Korniaktów Północny

37-114 Białobrzegi

Wybór partnera projektu odbył się zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz zgodnie z zapisami Regulaminu naboru, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2019 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 15 lutego 2019 r. Wybrana oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Gmina Białobrzegi informuje ponadto, że w wyniku Ogłoszenia o otwartym naborze partnera do projektu w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

 

Kalendarz

Maj [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 24 Maja 2019
Godzina: 02:49:39
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny

Newsletter