Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Białobrzegi

Dodano: 31-10-2018

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE potwierdzone referencj
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • kandydat powinien być niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie powinno toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • znajomość: pakietu MS Office (Word, Excel), obsługi baz danych, obsługi poczty elektronicznej.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Opracowywanie wniosków, programów i planów związanych z określeniem kierunków rozwoju lokalnego gminy.
 • Poszukiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na finansowanie rozwoju lokalnego.
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie do funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, oraz innych funduszy pomocowych.
 • Nadzór nad realizacją wdrożonych projektów które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz przygotowanie wniosków o płatność.
 • Prowadzenie sprawozdawczości związanej ze zrealizowanymi projektami dofinansowanymi z różnych funduszy pomocowych.
 • Koordynacja na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych działań w zakresie opracowywania, realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia przez gminę atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów.
 • Wspieranie podmiotów gospodarczych w zakresie ich rozwoju poprzez wskazywanie możliwości pozyskania środków pomocowych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia przez gminę atrakcyjnej oferty do osadnictwa na jej terenie.
 • Realizacja zadań z zakresu promocji gminy, współpraca w tym zakresie z innymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi. 
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:
  • kontakty ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, wolontariatem,
  • ogłoszenie konkursów, przygotowanie umów o dofinansowanie, czuwanie nad prawidłowym rozliczaniem dotacji,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją inicjatyw lokalnych.
 • Wspieranie działalności stowarzyszeń organizacji pozarządowych m.in. poprzez wskazywanie możliwości pozyskania środków finansowych na ich działalność.
 • Wspieranie rozwoju działalności wolontariatu na terenie gminy.
 • Wdrażanie oraz nadzór nad realizacją programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • miejsce pracy – Urząd Gminy Białobrzegi, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.
 • wymiar czasu pracy - pełen etat
 • obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu do 29 dnia każdego miesiąca
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć oświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. Rozwoju lokalnego” w terminie do dnia 13.11.2018 r. do godz. 15.oo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

 

 

Kalendarz

Kwiecień [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 25 Kwietnia 2019
Godzina: 12:36:53
Imieniny: Jarosława, Marka i Wiki

Newsletter