Aktualności

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodano: 10-05-2019

Nowa metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymagane złożenie deklaracji
W związku z wprowadzeniem przez Radę Gminy Białobrzegi nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Wójt Gminy Białobrzegi informuje, iż od 1 maja bieżącego roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należna od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki, wynoszącej 10,00 zł od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny oraz 20,00 złotych od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny.

Nowy sposób naliczania:
liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka opłaty (odpady segregowane 10,00 zł, odpady niesegregowane 20,00 zł) = wysokość opłaty miesięcznej 

W przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje więcej niż pięć osób, stawkę opłaty nalicza się od pięciu osób.
Powyższa zmiana zobowiązuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 24 maja 2019 roku. Deklaracja powinna zostać podpisana przez każdego z właścicieli nieruchomości. Oznacza to m.in. że w przypadku, gdy prawo własności nieruchomości przysługuje obojgu małżonkom – każdy z nich obowiązany jest do podpisania deklaracji.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość należnej opłaty zostanie określona w drodze decyzji.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje – w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Zamieszkiwanie oznacza rodzaj pobytu osoby cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego w danym okresie, a w szczególności nocowania, stołowania się i wypoczynku po pracy czy nauce; miejsce koncentracji interesów życiowych określonej osoby. Oznacza to, że inne miejsca nie mogą być uznane za miejsca, w których koncentrują się interesy życiowe tej osoby w danym okresie. W przypadku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach okresem, w którym musi zaistnieć wskazany powyżej stan, jest wyłącznie okres miesiąca kalendarzowego.
Zmianie nie ulegają terminy, częstotliwość oraz tryb wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Metoda od liczby mieszkańców zastąpi dotychczas stosowaną metodę od gospodarstwa domowego. U podstaw dokonanej zmiany legły liczne sugestie mieszkańców, stąd apel, aby deklaracje składać w sposób rzetelny, tak by odzwierciedlały faktyczną liczbę mieszkańców danej nieruchomości. Jest to istotne z tego względu, iż za osoby nie ujęte w deklaracji, za które nie jest naliczana opłata, płacimy my wszyscy.

NOWA METODA OZNACZA KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA. NOWĄ DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 24  MAJA 2019 ROKU W URZĘDZIE GMINY BIAŁOBRZEGI W POKOJU NR 2, BĄDŹ PODCZAS DYŻURU PRACOWNIKÓW URZĘDU W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH.

DO PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI WŁAŚCICIEL MUSI POSIADAĆ PRZY SOBIE NUMER PESEL. DEKLARACJĘ PODPISUJE KAŻDY ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

HARMONOGRAM DYŻURÓW   

13 MAJA

PONIEDZIAŁEK

14 MAJA

WTOREK

15 MAJA

ŚRODA

16 MAJA

CZWARTEK

17 MAJA

PIĄTEK

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

BIAŁOBRZEGI PRAWE

GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA

KORNIAKTÓW PÓŁNOCNY

DOM KULTURY

BUDY ŁAŃCUCKIE LEWE

DOM KULTURY

WOLA DALSZA

DOM KULTURY

WOLA DALSZA

DOM KULTURY

 

KORNIAKTÓW POŁUDNIOWY

DOM KULTURY

DĘBINA

DOM KULTURY

BUDY ŁAŃCUCKIE PRAWE

DOM KULTURY

BIAŁOBRZEGI LEWE

DOM KULTURY

 

Poniżej do pobrania wzór deklaracji.

Kalendarz

Sierpień [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 21 Sierpnia 2019
Godzina: 11:12:44
Imieniny: Franciszka, Kazimiery i Ruty

Newsletter