Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Dodano: 03-10-2017

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 BIAŁOBRZEGI 4
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach

 

1.    Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek administracja, ekonomia, zarządzanie, turystyka i rekreacja;

·         obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

·         kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·         posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego stażu pracy.

2.    Wymagania dodatkowe:

·         biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer).

·         mile widziana wiedza z zakresu SPA & Wellness.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·        sprawowanie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową oraz dbałość o powierzone mienie w związku z funkcjonowaniem GOSiR i realizacją jego zdań,

·        zapewnienie właściwej eksploatacji obiektów i urządzeń oraz dbałość o ich stan techniczny,

·        wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie GOSiR,

·        inicjowanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb ludności poprzez organizację różnych form aktywności fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku mieszkańców gminy,

·        tworzenie odpowiednich warunków technicznych oraz ich wykorzystanie i udostępnianie dla działalności w dziedzinie sportu, rekreacji, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

·        organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych,

·        zapewnienie odpowiedniej kadry instruktorów prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

·        utrzymanie w należytym stanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej, tj. budynków, boisk do gry, lodowiska, tras rowerowych i NordicWalking, placów zabaw, urządzeń do uprawiania zajęć rekreacyjnych i sportowych,

·        współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz szkołami w zakresie organizacji i prowadzenia różnych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym,

·        podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową,

·        współpraca ze szkołami, placówkami kultury, zakładami pracy, klubami sportowymi i stowarzyszeniami,

·        prowadzenie odpowiedniej reklamy i promocji oferowanych przez GOSiR usług.

4.    Wymagane dokumenty:

·         życiorys (CV)

·         list motywacyjny

·         koncepcja działalności GOSiR w Białobrzegach z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

·         kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

·         kwestionariusz osobowy,

·         kserokopie świadectw pracy,

·         oświadczenie o stanie zdrowia

·         oświadczenie o niekaralności,

·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

5.    Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

•      miejsce pracy – Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Białobrzegach, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych;

•      wymiar czasu pracy - pełen etat (obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy);

•     umowa na czas określony od dnia 1.01.2018 r.;

•     wynagrodzenie – miesięczne;

•     warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

6.    Informacje dodatkowe :

·         Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika GOSiR” w terminie do dnia 17.10.2017 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 902 z późn. zm.)”.

Kalendarz

Wrzesień [2018]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 26 Wrzesnia 2018
Godzina: 12:29:45
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji

Newsletter