Aktualności

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Dodano: 09-08-2018

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

37-114 BIAŁOBRZEGI 4

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białobrzegach

1.    Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek prawo lub administracja lub podyplomowe studia administracyjne;

•     obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

•     kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

•     posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2.     Wymagania dodatkowe:

•     biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer).

•     mile widziana znajomość obsługi systemów dziedzinowych z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•     realizacja przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

•     prowadzenie postępowań w zakresie wydawania dowodów osobistych,

•     prowadzenie rejestru wyborców.

4.     Wymagane dokumenty:

•     życiorys (CV)

•     list motywacyjny

•     kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

•     kwestionariusz osobowy,

•     kserokopie świadectw pracy,

•     oświadczenie o stanie zdrowia

•     oświadczenie o niekaralności

•     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

5.     Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

•     praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych;

•     miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi I piętro, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku;

•     wymiar czasu pracy - pełen etat (obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy);

•     umowa na czas określony;

•     wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu;

•     warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

•     kontakt z klientem zewnętrznym

6.     Informacje dodatkowe:

•     Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

•     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko w USC" w terminie do dnia 20.08.2018 r. do godz. 14.oo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Białobrzegi w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

 

Kalendarz

Maj [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 24 Maja 2019
Godzina: 03:46:40
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny

Newsletter