Aktualności

Ogłoszenie w sprawie partnerstwa

Dodano: 20-10-2017

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego o numerze RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,  Gmina Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi,  Białobrzegi 4, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

I. Cel projektu: 

Wsparcie placówek kształcenia ogólnego, to jest szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Białobrzegi w zakresie podniesienia jakości kształcenia w tych placówkach na podstawie indywidualnych diagnoz dla każdej ze szkół. Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Białobrzegi przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

II. Typy działań przewidziane do realizacji, min:

 

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez:
  1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych,
  2.  kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych.
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez:
  1. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
  2. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych.
 3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych:
  1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
  2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów,
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,
  4. programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania.
 4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji:
  1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne np.:
   1. specjalistycznego oprogramowania,
   2. materiałów do diagnozy, wspomagania rozwoju i korygowania deficytów,
   3. materiałów do diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się, również takich, które wynikają z potrzeb ucznia młodszego,
   4. sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnościami w szkole lub placówce,
   5. podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością;

 

III. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych

 

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa - max 4 pkt.
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu - max 4 pkt.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze - max 2 pkt.

 

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji.

 

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami związanymi z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WP 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020.
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
  • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ),
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn.  zm.).

 

VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Wójta Gminy Białobrzegi.  
 2. Na podstawie decyzji  Wójta Gminy Białobrzegi  zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

VIII.Sposób i termin składania ofert:

 

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gmina  Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 9:00 w dniu 13.11.2017 r.

Informacje telefoniczne – 017 224 03 57

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Białobrzegi, dnia 20.10.2017 r.  

 

 

Kalendarz

Wrzesień [2018]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 26 Wrzesnia 2018
Godzina: 01:26:41
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji

Newsletter