Aktualności

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 30-04-2018

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi
położonych w Białobrzegach

 

1.    Działka ewidencyjna 2572/37 o pow. 0,1480 ha objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza  31.406,00; wadium – 3.150,00 zł.

2.    Działka ewidencyjna 544/3 o pow. 0,12 ha objęta księgą wieczystą RZ1A/00031655/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza  24.984,00; wadium – 2.500,00 zł.

Cena działki nie obejmuje obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

Opis nieruchomości: Działka 2572/37 teren położony w miejscowości Białobrzegi, działka ma zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka nie jest obciążona, położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Działka 544/3 teren położony w miejscowości Białobrzegi (lewa strona) przy drodze asfaltowej, Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, elektryczna i gazowa. Południowo wschodnia część działki objęta stanowiskiem archeologicznym.

Ustalenia planu miejscowego: Działka 2572/37 zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Białobrzegi oznaczony jako 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.

Działka 544/3 – brak planu zagospodarowania przestrzennego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 maja 2018 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Urzędu Gminy Białobrzegi pok. 12.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Kalendarz

Styczeń [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 21 Stycznia 2019
Godzina: 08:43:24
Imieniny: Agnieszki, Jarosława i Nory

Newsletter