Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Dodano: 13-09-2017

Wójt Gminy Białobrzegi zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń w budynku Fitness Park
 w Białobrzegach  o powierzchni 71,96 m²
z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, bez możliwości handlu napojami alkoholowymi.

I. Przedmiot zapytania ofertowego:

Wójt Gminy Białobrzegi zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń w budynku Fitness Park w Białobrzegach o powierzchni 71,96 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, bez możliwości handlu napojami alkoholowymi.

II. Przedmiot najmu:

Lokal użytkowy o powierzchni 71,96 m² położony na parterze w Budynku Fitness Park znajduje się w obszarze Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Białobrzegach na terenie działki nr 2582/136 w Białobrzegach.

 Stan techniczny pomieszczeń bardzo dobry – istnieje możliwość
oglądnięcia pomieszczeń po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty z P. Damianem Zając – tel. 17 224 03 50.

Planowany termin oddania do użytku  pomieszczeń w budynku Fitness Park
w Białobrzegach – 02.11.2017 r.

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: instalacja c.o., instalacja wod-kan
(z podlicznikami zużycia),  instalacja elektryczna (z podlicznikiem zużycia).

III.    Warunki ogólne:

Najemca wyposaży pomieszczenia w sprzęt kuchenny i meble niezbędne do prowadzenia tego typu działalności na własny koszt. Zobowiązany będzie także do uzyskania stosownych opinii i zezwoleń jeśli takie będą wymagane przepisami prawa, celem uruchomienia działalności gastronomicznej w obiekcie. Umowa najmu zawarta będzie na okres trzech lat.

Minimalna stawka czynszu wynosi 16 zł za m² miesięcznie + należny podatek VAT.

Oprócz czynszu, Najemca ponosił będzie koszty miesięczne związane z eksploatacją przedmiotu najmu oraz zobowiązany będzie opłacać należny podatek od nieruchomości.

IV. Kryterium oceny ofert:

Proponowana miesięczna stawka czynszu 1 m².

Stawka czynszu musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

W przypadku złożenia równoważnych ofert, zostaną przeprowadzone negocjacje
z oferentami którzy złożyli równoważne oferty.

V. Wymogi ofertowe:

1. Oferta powinna zawierać:

  1. nazwisko i imię (pełną nazwę firmy) oferenta składającego ofertę,
  2. oferowaną miesięczną stawkę netto i brutto czynszu za 1 m² powierzchni lokalu,
  3. podpis uprawnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta,
  4. datę sporządzenia oferty.

VI. Sposób przygotowania i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7 do dnia
29 września 2017 r. do godz. 13ºº w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Oferta na najem pomieszczeń w budynku Fitness Park w Białobrzegach z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną”.

VII. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

P. Łukasz Łuszczko, tel. 17 224 03 50

P. Damian Zając, tel. 17 224 03 50

VIII. Informacje dodatkowe:

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferenta.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – rzut pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Fitness Park
w Białobrzegach.

Kalendarz

Wrzesień [2018]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 26 Wrzesnia 2018
Godzina: 12:30:14
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji

Newsletter