Aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dodano: 04-12-2017

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Regulaminu powoływania i pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 4 grudnia 2017 r.,
  Wójt Gminy Białobrzegi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej, w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
 2. Celem ogłoszenia jest wyłonienie dwóch kandydatów na członka Komisji Konkursowej.
 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące prac komisji konkursowej w 2018 roku zostały określone w Regulaminie powoływania i pracy komisji konkursowej będącego Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia
  4 grudnia 2017 r.
 4. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 4. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany
  i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 5. Zgłoszenie następuje na podstawie:
  1. formularza zgłoszeniowego kandydata do prac w komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Białobrzegi lub osobę przez niego upoważnioną do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia
   Nr 83/2017 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 4 grudnia 2017 r.,
  2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 4 grudnia 2017 r. 6. 
 6. Zgłoszenia należy składać z nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2017 r. poprzez złożenie podpisanych dokumentów wymienionych w pkt. 5:
  1. pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi , 37-114 Białobrzegi 4, lub
  2. osobiste złożenie na sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi.

Kalendarz

Sierpień [2018]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 16 Sierpnia 2018
Godzina: 06:36:43
Imieniny: Joachima, Nory i Stefana

Newsletter