Program "Czyste powietrze"

Informacja Wójta Gminy Białobrzegi na temat programu

Wójt Gminy Białobrzegi informuje, iż Gmina Białobrzegi przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w przedmiocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez samorządy gminne.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownik Urzędu Gminy Białobrzegi świadczy na rzecz wnioskodawców, będących mieszkańcami Gminy Białobrzegi, pomoc doradczą przy wypełnieniu wniosku i skompletowaniu wymaganych załączników. Pomoc pracownika obejmuje:

 1. wsparcie przy rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu i wysłaniu wniosku w formie elektronicznej,
 2. zapoznanie z zasadami Programu Czyste Powietrze i dokumentami z nimi związanymi,
 3. wsparcie przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie (wskazanie, kto, gdzie podpisuje wniosek, wskazanie wymaganych do wypełnienia pól
  i niezbędnych załączników),
 4. wsparcie przy wprowadzaniu danych z posiadanego audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
 5. wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
 6. weryfikacja samodzielnie sporządzonego i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymagań formalnych, weryfikacja poprawności rachunkowej, prawidłowości dołączonych dokumentów,
 7. wsparcie doradcze w wypełnianiu wniosku o płatność.

Jednocześnie informujemy, że Gmina dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na celu jedynie usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - nie decyduje natomiast o przyznaniu dofinansowania.

To WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu
i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Dane pracownika wyznaczonego do realizacji porozumienia:

Lidia Stącel, młodszy referent, pokój nr 2, telefon 17 224 03 51

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie

I Założenie profilu na Portalu Beneficjenta Programu CZYSTE POWIETRZE

 1. Wymagane dane:

- imię, nazwisko, PESEL, telefon

- adres e – mail – będzie stanowił login do Portalu Beneficjenta

- hasło

    2. Po pełnej aktywacji konta otrzymujemy mailową informację zwrotną potwierdzającą aktywację konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

II Informacje i dokumenty niezbędne przy wypełnianiu Wniosku o dofinansowanie

 1. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się
  z Programem Priorytetowym, Regulaminem naboru oraz instrukcją wypełniania wniosku;
 2. Dane osobowe wnioskodawcy będącego właścicielem / współwłaścicielem budynku, telefon, e-mail, PESEL;
 3. Numer rachunku bankowego, należącego do Wnioskodawcy, nazwa banku;
 4. Numer księgi wieczystej, numer ewidencyjny działki z budynkiem mieszkalnym;
 5. Powierzchnia całkowita budynku / wydzielonego lokalu w m2, w tym wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (ta ostatnia nie może przekroczyć 30%);
 6. Rok oddania budynku do użytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy;
 7. Rodzaj obecnie wykorzystywanego paliwa na cele ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. Wskazanie rodzaju przedsięwzięcia – zakresu rzeczowego – zgodnie
  z rzeczywistymi i zweryfikowanymi potrzebami budynku wraz z wnioskowaną kwotą dofinansowania:

- źródło ciepła istniejące, planowane,

- przyłącze na potrzeby źródła ciepła,

- docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące (temperatura
w pomieszczeniu, rodzaj ocieplenia, grubość ocieplenia, powierzchnia ocieplenia – z wyłączeniem powierzchni stolarki otworowej, koszty ocieplenia)

- zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych) – temperatura w pomieszczeniu, powierzchnia, koszt zakupu i wymiany

- zakup i wymiana drzwi zewnętrznych - powierzchnia, koszt zakupu
i wymiany;

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator);

- zakup i montaż kolektorów słonecznych;

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;

       9.Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie rolnym (dochód za rok poprzedzający rok złożenia wniosku):

- oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym na dzień złożenia wniosku – imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, wartość rocznego dochodu w PLN, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód (PiT 36, 36L, 37, 38, PiT – CFC, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS, nakaz płatniczy, itp.)

- W przypadku PIT powinna to być kopia deklaracji z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą złożenie deklaracji (nie PIT od pracodawcy) lub w przypadku rozliczania elektronicznego – do PIT powinno być dołączone Urzędowe Potwierdzenie Odbioru UPO.

Program "Czyste powietrze" - podstawowe zasady

 • Wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych
 • Program skierowany do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy takiego budynku
 • WARUNEK PODSTAWOWY:

-  dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu,

- dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniające wymagania programu.

 • MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

- korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów, w zależności od kryterium dochodowego

- maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja do 53 tys. zł

- minimalny koszt kwalifikowany projektu do 7 tys. zł

 • PROGRAM PRZEWIDUJE DOFINANSOWANIE M.IN. NA:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców o kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

- docieplenie przegród budynku,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 • FORMY DOFINANSOWANIA:

- DOTACJA

- POŻYCZKA

Więcej informacji : https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Informacje i regulamin Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pliki do pobrania poniżej. 

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Kalendarz

Styczeń [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 22 Stycznia 2020
Godzina: 01:22:53
Imieniny: Dominiki, Mateusza i Wincentego

Newsletter