Podatek od środków transportowych

 

 1. Zwolnienie od podatku od środków transportowych przysługuje względem środków transportowych związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, który zrealizował na terenie Gminy Białobrzegi nową inwestycję.
 2. Przez nową inwestycję rozumie się nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i stanowiące bazę eksploatacyjną, których budowa została zakończona i termin rozpoczęcia użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. zgodnie z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw.

Przykład: Jeśli dany przedsiębiorca wybuduje składy, garaże lub inne elementy infrastruktury, ale nie będą one stanowiły jego bazy eksploatacyjnej,to nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku od środków transportowych. W takim wypadku będzie miał prawo wyłącznie do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 1. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się takie, których budowa została zakończona i termin użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. zgodnie z decyzją pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

Przykład: Rozpoczęcie użytkowania ma charakter formalny, a nie faktyczny, tzn. wynika z posiadanych dokumentów, tj. pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw. Przykładowo, jeśli ktoś zgłosi w dniu 1 lutego danego roku zawiadomienie o zakończeniu budowy, to w przypadku braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, za dzień rozpoczęcia użytkowania przyjmować się będzie 16 luty tego roku. Podobnie w przypadku decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli wydana decyzja stała się ostateczna z upływem np. 15 lutego, to za rozpoczęcie użytkowania będzie się uważać dzień 16 lutego.

 1. Zwolnienia z podatku od środków transportowych przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
 2. Zwolnienie z podatku od środków transportowych przysługuje przez okres:
 • 1 roku w przypadku nowej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 100 tys. zł,
 • 2 lat w przypadku nowej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 300 tys. zł,
 • 3 lat w przypadku nowej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 500 tys. zł, pod warunkiem, że podmiot zwolniony z podatku będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 6 lat pod rygorem utraty prawa do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

Przykład: Jeśli przedsiębiorca rozpoczął użytkowanie obiektu, którego wartość początkowa wynosi 250 tys. zł w marcu 2016 r. i złożył wniosek o zwolnienie z podatku od środków transportowych w maju 2016 r. to w tym przypadku zwolnienie z podatku będzie mu przysługiwać od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., pod warunkiem że będzie prowadził działalność gospodarczą do dnia 30 kwietnia 2022 r. Jeśli w tym okresie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej to traci prawo do zwolnienia całkowicie, tj. również w odniesieniu do okresu przed zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, że będzie musiał zwrócić równowartość udzielonej pomocy wraz z odsetkami. Przedsiębiorca będzie zobligowany do składania co roku oświadczenia w przedmiocie prowadzenia zwolnionej od podatku działalności gospodarczej przez ww. okres 6 lat.

 1. W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć wymagane uchwałą dokumenty:
 • wniosek w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych,
 • deklarację ws. podatku od środków transportowych lub jej korektę,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy de minimis,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • dokument potwierdzający własność lub inny tytuł prawny do nieruchomości,
 • kopię prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw,
 • wydruk z ewidencji środków trwałych potwierdzony podpisami i pieczątkami wnioskodawcy,
 • oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Białobrzegi,
 • wydruk z CEIDG lub wydruk z KRS.
 1. Udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis.
 2. Wzory dokumentów i dodatkowe informacje na temat zwolnień podatkowych od środków transportowych znajdują się poniżej.
 3. Szczegółowych informacji w zakresie zwolnienia od podatku od środków transportowych udziela p. Wojciech Mazur (tel. 017 224 03 51, e-mail: ).

 

Kalendarz

Luty [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 27 Lutego 2021
Godzina: 04:07:22
Imieniny: Gagrieli, Liwii i Leonarda

Newsletter