DG.WP.1

CEIDG- wpis, zmiana, wpis informacji o zawieszeniu, wpis informacji o wznowieniu, wykreślenie wpisu

KARTA USŁUGI DG.WP.1
CEIDG- wpis, zmiana, wpis informacji o zawieszeniu, wpis informacji o wznowieniu, wykreślenie wpisu
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich UE (Unii Europejskiej), EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione muszą spełnić warunki wynikające z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. Administracyjnych i Działalności Gospodarczej
Telefon: (17) 224-03-57
Czas realizacji: 1.    Wpis / zmiana / wpis informacji o zawieszeniu / wpis informacji 
o wznowieniu/  wykreślenie wpisu dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG (pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny). 
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
2.    Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
3.    Minister właściwy ds. Rozwoju jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:
a.    właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
b.    do Głównego Urzędu Statystycznego,
c.    do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d.    do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wymagane dokumenty:

1.    CEIDG-1-Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (do pobrania ze strony: https://prod.ceidg.gov.pl/) wraz z załącznikami:
•    Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
•    Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
•    Dowód osobisty do wglądu.

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • Wniosek jest wolny od opłat (wszelkie czynności związane z CEIDG są bezpłatne),
  • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.)Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  (j.t. Dz. U z 2019 r  poz. 1291  z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1292 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885).
Inne informacje:

Wniosek o wpis do CEIDG można składać:
- osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy
- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem: www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufany
- w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy wysyłając wniosek listem poleconym, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
 Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do :
- krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
- zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego
- zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS
 Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o :
- zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych
- wykreślenie wpisu – wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej ( zgodnie 
z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1)
- zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku 
o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nie można zgłosić zawieszenia z datą wsteczną, a jedynie z późniejszą )
- wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( nie można zgłosić wznowienia z datą wsteczną, a jedynie z późniejszą).

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:33:01
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter