SO.ASC.4

Uznanie wyroków zagranicznych

KARTA USŁUGI SO.ASC.4
Uznanie wyroków zagranicznych
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • Osoba, której wniosek dotyczy lub jego pełnomocnik.
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji:

Bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy

Wymagane dokumenty:

Uznanie wyroku rozwodowego, separacji lub unieważnienia małżeństwa
i naniesienie wzmianki dodatkowej dotyczącej orzeczenia organu państwa należącego do UE (stosuje się do orzeczeń wydanych po 01 maja 2004r.):

 • Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej orzeczenia dotyczącego rozwodu/separacji/unieważnienia małżeństwa wydanego przez Sąd Państwa należącego do UE
 • oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności,
 • świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia ww. dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub w przypadku osób będących poza granicami polski przez konsula.
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

W przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia przedstawia:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie

lub

 • dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się
  z orzeczeniem.

Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy Kodeksu postepowania cywilnego (stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku ):

 • Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczeń sądów państw nie należących do UE
 • oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z APOSTILLE,
 • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia ww. dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego,
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

     W przypadku wydania orzeczenia w postepowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy tj. zapadł wyrok zaoczny, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone.

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 •  11 zł za wpisanie wzmianki dodatkowej orzeczenia dotyczącego rozwodu/separacji/unieważnienia małżeństwa
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo w Urzędzie Gminy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:

Gmina Białobrzegi

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

Nr rachunku: 66917710212002300001010001

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia Wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 21 ust. 3 Rozporządzenia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.
Podstawa prawna:
 • Art. 37 oraz art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz
  w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000)
 • Art. 108 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463)
 • Art. 1145 – 1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
Inne informacje:

Uznanie z mocy prawa wyroku sądu obcego o rozwodzie i wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki o rozwodzie dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej w urzędzie stanu cywilnego, który przechowuje akt.

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw UE (oprócz Danii), które zapadły w postępowaniu wszczętym po 01 maja 2004r., a wydane po 01 marca 2005r.

Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się do orzeczeń wydanych po 01 lipca 2009r.

Pliki do pobrania

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:20:45
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter