Aktualności

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Dodano: 10-05-2023

  WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

ogłasza konkurs na stanowisko

D Y R E K T O R A

 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Budach Łańcuckich,

          2. Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej

I. Oznaczenie organu prowadzącego:

Gmina Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4

II. Nazwa i adres szkoły/zespołu szkół, których dotyczy konkurs:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Budach Łańcuckich, Budy Łańcuckie 333, 37-114 Białobrzegi,

2. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej, Wola Dalsza 189, 37-100 Łańcut.

III. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 3 ust. 1 i 2 , § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  ( t. j. - Dz. U. z 2021r. poz. 1449 z późn. zm.).

IV. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( t. j. - Dz. U z 2021r. poz. 1428).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/zespołu szkół,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. - Dz. U. z 2021r. poz. 672), lub

–  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub

–  dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. - Dz. U. z 2023r. poz. 342 z późn. zm.)  – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły/zespołu szkół  urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t. j. - Dz. U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. - Dz. U.  z 2023r. poz. 742 z późn. zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V. Informacja o:

1) sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 7 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (wpisać nazwę i adres szkoły lub zespołu szkół)” w terminie do dnia 26 maja 2023r. do godziny 1500 .

2) dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej na adres e-mail:  lub na  adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /fk2554dnqr/skrytka. W przypadku, gdy oferta składana jest w formie elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Białobrzegi.

Oferty, które zostały złożone lub wpłynęły do Urzędu Gminy Białobrzegi po wskazanej wyżej dacie, nie będą rozpatrywane.

3) sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest  Wójt Gminy Białobrzegi,  37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail:

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:

a.   listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,

b. telefonicznie 17 224 03 52,

c. na adres e-mail:

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych      

z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku  z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/zespołu szkół, wynikającego  z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. - Dz. U z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. - Dz. U z 2021r. poz. 1428).

Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie może Pani/Pan wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania, a także – z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa – do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do cofnięcia zgody (jeżeli zgoda była udzielona).

7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki do pobrania

Kalendarz

Luty [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 24 Lutego 2024
Godzina: 11:55:58
Imieniny: Boguty, Bogusza i Macieja

Newsletter