Katalog spraw

Budownictwo
i gospodarka komunalna
Budownictwo

BGK.B.1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na inwestycje

BGK.B.2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

BGK.B.3. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Nieruchomości

BGK.N.1.Ustanowienie służebności gruntowej

BGK.N.2.Zbycie nieruchomości w drodze przetargu

BGK.N.3.Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

BGK.N.4.Podział nieruchomości

BGK.N.5.Rozgraniczenie nieruchomości

BGK.N.6.Najem / dzierżawa nieruchomości

BGK.N.7.Użyczenie nieruchomości

Usługi Komunalne BGK.K.1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Działalność gospodarcza Wspieranie przedsiębiorczości DG.WP.1. CEIDG- wpis, zmiana, wpis informacji o zawieszeniu, wpis informacji o wznowieniu, wykreślenie wpisu

Zezwolenia, koncesje, daniny publiczne

DG.ZKD.1.Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów  alkoholowych

DG.ZKD.2.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

DG.ZKD.3.Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie handlowym

DG.ZKD.4.Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie

Geodezja i kartografia Geodezja GK.G.1. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości i wydawanie zaświadczeń o tych ustaleniach
Planowanie przestrzenne GK.PP.1. Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń
Komunikacja i drogownictwo Transport i drogi

KD.TD.1. Wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń  nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

KD.TD.2. Wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na umieszczenie  urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym

KD.TD.3. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Ochrona środowiska

Ochrona przyrody

OŚ.OP.1.Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

OŚ.OP.2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia  

Zezwolenia i rejestry

OŚ.ZR.1.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

OŚ.ZR.2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

OŚ.ZR.3. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną

 

Kultura

OKST.K.1. Informacje udzielane z rejestru instytucji kultury

Podatki i opłaty Podatki

PO.P.1. Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości - dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na dany rok podatkowy

PO.P.2. Określenie wysokości wymiaru podatku rolnego - dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na dany rok podatkowy

PO.P.3. Określenie wysokości wymiaru podatku leśnego- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na dany rok podatkowy

PO.P.4. Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego – dla osób fizycznych

PO.P.5. Zwolnienia z  podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

PO.P.6. Określenie wysokości wymiaru podatku od środków transportowych

PO.P.7. Zwolnienia od  podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

PO.P.8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

PO.P.9. Udzielenie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

PO.P.10. Umorzenie zaległości podatkowych i/ lub odsetek za zwłokę

PO.P.11. Odroczenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę

PO.P.12. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę

PO.P.13. Odroczenie terminu płatności podatku

PO.P.14. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Opłaty

PO.O.1 Opłata za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Sprawy obywatelskie

Akty stanu cywilnego

SO.ASC.1.Zmiana imion i nazwisk

SO.ASC.2.Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

SO.ASC.3.Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego

SO.ASC.4.Uznanie wyroków zagranicznych

SO.ASC.5. Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

SO.ASC.6.Uzupełnienie/sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

SO.ASC.7.Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby / zaświadczenie o nieposiadaniu księgi

SO.ASC.8.Wydawanie odpisów aktów z rejestru stanu cywilnego

SO.ASC.9.Dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego

SO.ASC.10.Rejestracja urodzenia małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły poza granicami RP (art. 99)

 

Dokumenty i zaświadczenia

SO.DZ.1.Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

Ewidencja ludności i wybory

SO.ELW.1.Nadanie numeru PESEL

SO.ELW.2.Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego dłuższy niż 3 miesiące

SO.ELW.3.Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego lub stałego

SO.ELW.4.Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

SO.ELW.5.Zgłoszenie wyjazdu za granice RP trwającego dłużej niż 6 m-cy

SO.ELW.6.Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 m-cy

SO.ELW.7.Zaświadczenie z rejestru mieszkańców

SO.ELW.8..Zaświadczenie o numerze PESEL

SO.ELW.9.Wydanie dowodu osobistego 

SO.ELW.10. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

SO.ELW.11. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

SO.ELW.12.Udostępnienie danych z rejestru wyborców

SO.ELW.13. Dopisanie do spisu wyborców

SO.ELW.14. Dopisanie do rejestru wyborców

SO.ELW.15.Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

SO.ELW.16.Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Inne

Skargi i wnioski

I.SW.1.Formularz skargi i wniosku

I.SW.2.Petycje

I.SW.3.Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Archiwum

I.A.1 Udostępnianie akt przechowywanych w archiwum zakładowym

Kalendarz

Maj [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 28 Maja 2024
Godzina: 08:28:39
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter