BGK.N.1

Ustanowienie służebności gruntowej

KARTA USŁUGI BGK.N.1
Ustanowienie służebności gruntowej
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Wnioskodawca lub jego pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 7, Sekretarz Gminy
Telefon: (17) 224-52-27
Czas realizacji: Do 3-ch miesięcy od daty złożenia wniosku. Sprawa rozstrzygana jest
w trybie cywilnoprawnym.
Wymagane dokumenty:

Wniosek  o ustanowienie służebności gruntowej z załącznikami: 

 1. Odbitka z mapy zasadniczej gminy z dokładnym określeniem w [m2] przebiegu służebności (wraz z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej, przez którą miałaby przebiegać służebność oraz
  z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej wnioskodawcy).
 2. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na rzecz, której ma być ustanowiona służebność. 
 3. Wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wchodzących w skład nieruchomości, na rzecz której ma nastąpić ustanowienie służebności
  i wypis z kartoteki budynków położonych na tych działkach.
 4. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 5. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 6. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • wniosek wolny od opłat,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina Białobrzegi Bank Spółdzielczy w Łańcucie Nr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz.1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
 3. Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 24 stycznia 2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Białobrzegi
Inne informacje: Brak

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:50:29
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter