Podatek od nieruchomości

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje względem nowo wybudowanych budynków i budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, których użytkowanie nastąpiło nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r.

Przykład: Jeśli przedsiębiorca rozpoczął użytkowanie obiektu w marcu 2016 r. to zwolnienie będzie mu przysługiwać od dnia 1 stycznia 2017 r. Należy zwrócić uwagę na to, że zwolnienie nie dotyczy takich obiektów jak stacje paliw i obiektów handlowych (sklepów, hurtowni).

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się takie, których budowa została zakończona i termin użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. zgodnie z decyzją pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

Przykład: Rozpoczęcie użytkowania ma charakter formalny, a nie faktyczny, tzn. wynika z posiadanych dokumentów, tj. pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw. Przykładowo, jeśli ktoś zgłosi w dniu 1 lutego danego roku zawiadomienie o zakończeniu budowy, to w przypadku braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, za dzień rozpoczęcia użytkowania przyjmować się będzie 16 luty tego roku. Podobnie w przypadku decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli wydana decyzja stała się ostateczna z upływem np. 15 lutego, to za rozpoczęcie użytkowania będzie się uważać dzień 16 lutego.

3. Zwolnienia przysługują od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym nowa inwestycja została oddana do użytkowania.

Przykład: Jeśli przedsiębiorca rozpoczął użytkowanie obiektu w marcu 2016 r. to zwolnienie będzie mu przysługiwać od dnia 1 stycznia 2017 r.

4. Zwolnienie przysługuje przez okres 3 lat, pod warunkiem, że podmiot zwolniony będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 6 lat pod rygorem utraty prawa do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

Przykład: Jeśli przedsiębiorca rozpoczął użytkowanie obiektu w marcu 2016 r. to zwolnienie będzie mu przysługiwać od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., pod warunkiem że będzie prowadził działalność gospodarczą do 31 grudnia 2022 r. Jeśli w tym okresie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej to traci prawo do zwolnienia całkowicie, tj. również w odniesieniu do okresu przed zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, że będzie musiał zwrócić równowartość udzielonej pomocy wraz z odsetkami. Przedsiębiorca będzie zobligowany do składania co roku oświadczenia w przedmiocie prowadzenia zwolnionej od podatku działalności gospodarczej przez ww. okres 6 lat.

5. W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć wymagane uchwałą dokumenty:

  • ​deklarację lub informację na podatek od nieruchomości, z wyszczególnieniem nowych inwestycji zwolnionych na podstawie niniejszej uchwały,
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy de minimis,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • dokument potwierdzający własność lub inny tytuł prawny do nieruchomości,
  • kopię prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw,
  • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Białobrzegi,
  • wydruk z CEIDG lub wydruk z KRS.

6. Udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis.

7. Wzory dokumentów i dodatkowe informacje na temat zwolnień podatkowych od nieruchomości znajdują się poniżej.

 

Nowe wzory formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych od 01.07.2019 do pobrania

 

Pliki do pobrania

Kalendarz

Czerwiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 18 Czerwca 2024
Godzina: 05:41:51
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli

Newsletter