INICJATYWA LOKALNA

O inicjatywie lokalnej - podstawowe informacje

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami. Służy wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Jeśli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chcą zaangażować się w ich wykonanie, mogą złożyć w Urzędzie Gminy Białobrzegi wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zasady tej współpracy regulują m.in.:

• ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688),

• uchwała Rady Gminy Białobrzegi nr XIX/142/2016 z dnia 28 października 2016 r. sprawie określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowane w ramach inicjatywy lokalnej działania muszą wpisać się w przynajmniej jeden z następujących obszarów:

- działalności charytatywnej,

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- promocji i organizacji wolontariatu,

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- turystyki i krajoznawstwa,

- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- rewitalizacji

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej  w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury.

 • Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Gminy.
 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Gmina nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.
 • Gmina może wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna  z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.
 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Gminy na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.
 • Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą złożyć: mieszkańcy bezpośrednio lub mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy lokalnej (w tym kryteria oceny wniosków) dostępne są poniżej w Plikach do pobrania.

Przygotowanie wniosku

 • Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Wójta Gminy Białobrzegi w formie pisemnej w terminie do 15-ego września danego roku poprzedzającego rok budżetowy.
 • Wniosek można złożyć na udostępnionym wzorze wniosku (dostępnym w Plikach do pobrania). W przypadku nie korzystania z dostępnego wzoru, wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) Dane wnioskodawcy (nazwa\imiona i nazwiska\ numery w rejestrach i ewidencjach\dane kontaktowe\wskazanie osób upoważnionych do podpisania umowy dotyczącej inicjatywy lokalnej i składania wyjaśnień jej dotyczących).

2) Nazwę i opis inicjatywy lokalnej.

3) Miejsce wykonywania zadania.

4) Cel zadania oraz planowana liczba uczestników inicjatywy lokalnej.

5) Wstępny harmonogram planowanych działań.

6) Zakładane rezultaty wynikające z realizacji inicjatywy lokalnej, w tym zakładana liczba osób z niej korzystająca i opis planowanych do uzyskania społecznych korzyści.

7) Całkowity koszt zadania, w tym środki finansowe Gminy oraz wkład własny Wnioskodawcy finansowy i wyrażony kwotowo wkład osobowy (pracy społecznej) i rzeczowy.

8) Inne informacje (partnerzy, opis zasobów osobowych i rzeczowych przeznaczonych do wykorzystania w ramach inicjatywy lokalnej wraz z określeniem sposobu przeszacowywania ich wartości na jednostki pieniężne, stan przygotowania realizacji zadania).

Do wniosku  dołącza się:

a) w przypadku złożenia wniosku przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: aktualny odpis z KRS lub wydruk odpisu z KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl;

b) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów i nieformalnych grup mieszkańców: pisemne oświadczenie   wszystkich   osób   wchodzących   w ich  skład   potwierdzające  ich  zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane;

c) inne posiadane dokumenty niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej, np. dokumentacja techniczna, kosztorysy, zgłoszenia, pozwolenia, itp.

 • Wniosek rozpatrywany jest w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
 • Podpisany wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wymagające wsparcia finansowego  z budżetu Gminy Białobrzegi należy składać w terminie do 15 września danego roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podpisanie umowy

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w ustalonym terminie podpisywana jest umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej. Wzór umowy dostępny jest w Plikach do pobrania.

Realizacja inicjatywy

Po podpisaniu umowy strony mogą przystąpić do realizacji inicjatywy zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawca, który realizuje zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, banerach, logo Gminy oraz informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu Gminy. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji Zadania.

Wzór informacji:

"Zadanie pn. XXXX w ramach inicjatywy lokalnej realizowane jest przy wsparciu Gminy Białobrzegi"

Logo Gminy dostępne jest w Plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Sprawozdanie końcowe

Realizacja inicjatywy lokalnej kończy się złożeniem przez wnioskodawców sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

• część merytoryczną, w której opisuje się m.in., czego udało się dokonać dzięki realizacji danego zadania, czy osiągnięto wyznaczone cele oraz dokumentację np. fotograficzną jego rezultatów),

• część finansową, w której przedstawia się poszczególne wydatki poniesione w ramach inicjatywy lokalnej.

Sprawozdanie należy złożyć w terminie 30  dni od dnia zakończenia realizacji Zadania, przy czym nie później niż do 30 grudnia danego roku.

Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę sprawozdania końcowego z realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

Wzór sprawozdania dostępny jest w Plikach do pobrania.

W kwestiach związanych z przygotowaniem wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz pozostałych dokumentów wsparcia może udzielić   pracownik Urzędu Gminy Białobrzegi, (pok. nr 10), tel. 17 224 03 57. 

Kalendarz

Lipiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 16 Lipca 2024
Godzina: 10:46:06
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Newsletter