DG.ZKD.3

Ustalenie opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawanie zaświadczeń

KARTA USŁUGI DG.ZKD.3
Ustalenie opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawanie zaświadczeń o wpłacie opłaty za zezwolenie
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. Administracyjnych i Działalności Gospodarczej
Telefon: (17) 224-03-57
Czas realizacji: Niezwłocznie
Wymagane dokumenty: 1.    Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie handlowym
2.    Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpłacie
3.    Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:
1.    Oświadczenie jest wolne od opłat,
2.    17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego 
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:
Gmina Białobrzegi
Bank Spółdzielczy w Łańcucie
Nr rachunku: 66917710212002300001010001
Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: 1.    Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje:

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – za zasadach określonych w art.11 ust, 5  w/w ustawy.
Opłatę roczna za korzystanie z zezwolenia(zezwoleń) w danym, roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. -  art.11 ust. 7 w/w ustawy.
Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 w/w ustawy zezwolenie ulega cofnięciu 
w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:32:33
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter