SO.ELW.15

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

KARTA USŁUGI SO.ELW.15
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Data zatwierdzenia:  2020-04-20 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji: Niezwłocznie – w dniu dokonywania zgłoszenia.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania – w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:
 • Art. 18 i 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.).
Inne informacje:
 • Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie wydaje właściwy urząd gminy.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia musi być wypełniony i podpisany przez wyborcę, który chce otrzymać zaświadczenie.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 • Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
 • Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 • W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 • Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
 • Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

Kalendarz

Grudzień [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 9 Grudnia 2021
Godzina: 02:02:30
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława

Newsletter