PO.P.4.

Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego – dla osób fizycznych

KARTA USŁUGI PO.P.4
Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego – dla osób fizycznych
Data zatwierdzenia:  2020-03-30 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,-posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,-użytkownikami wieczystymi gruntów,-posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 2, stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

Telefon: (17) 224-03-51
Czas realizacji:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia podstępowania

Wymagane dokumenty:
 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, IN - wypełnia się w przypadku posiadania nieruchomości na terenie Gminy Białobrzegi oraz załączniki IN-1, IN-2, IN-3.
 2. Informacja w sprawie podatku rolnego  IR -wypełnia się w przypadku posiadania gruntu na terenie gminy Białobrzegi oraz załączniki :IR- 1, IR- 2. IR -3.
 3. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-wypełnia się w przypadku posiadania lasu na terenie gminy Białobrzegi oraz załączniki IL1, IL2, IL3.
 4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 5. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • wniosek wolny od opłat,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5:Bank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001 Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w dniu złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy: Nie przewidziany przepisami.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz.  1170 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1256 z póż zm.)
 4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z póź. zm.)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Inne informacje:

Informacje podatkowe podatnik zobowiązany jest składać  w terminie do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanietego obowiązku.

Podatek od nieruchomości

Jeżeli okolicznością powodującą powstanie obowiązku podatkowego jest istnienie budowli albo budynku (jego części) obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Podatek rolny

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Podatek leśny

Obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podatek leśny za dany rok podatkowy wynosi od 1 ha - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Pliki do pobrania

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:16:46
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter