I.SW.2

Petycje

KARTA USŁUGI I.SW.2
Petycje
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Petycja może być złożona w interesie  publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Telefon: (17) 224-52-27 pok. Nr 7
Fax: (17) 224 03 55
email: urzad@gmina-bialobrzegi.pl

Czas realizacji:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Wymagane dokumenty:
  1. Przedmiot petycji należy wskazać samodzielnie w piśmie złożonym osobiście bądź przekazanym pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Zgoda podmiotu trzeciego na złożenie petycji w jego interesie (w przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego, zgoda taka jest dołączana do petycji).
  3. Dokumentacja, mająca związek ze sprawą pozostającą przedmiotem petycji (opcjonalnie).
  4. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (opcjonalnie).
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:
  1. Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.
  2. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi..
Podstawa prawna:
  1. art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.),
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) – w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach.
Inne informacje:

1. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

2. O tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

3. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

4. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

5. Petycja powinna zawierać:

a) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),

b) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),

c) oznaczenie adresata petycji,

d) wskazanie przedmiotu petycji.

6. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

7. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

8. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

9. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

10. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 5 lit. a) lub pkt 5 lit. b), pozostawia się ją bez rozpatrzenia. Natomiast jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w pkt 5 lit. c) lub pkt 5 lit. d), pkt 6 lub pkt 7, wzywa się podmiot wnoszący petycję w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

11. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, można zarządzić łączne rozpatrywanie petycji („petycja wielokrotna”). W takiej sytuacji informacje w powyższym zakresie będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi.

12. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów określonych w pkt 5 lit. c) lub pkt 5 lit. d), pkt 6 lub pkt 7, na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi ogłasza się wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. Ogłoszenie to zastępuje wezwanie, o którym mowa w pkt 11. Petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona pozostawia się bez rozpatrzenia.

13. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:14:55
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter