SO.ASC.7

Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby...

KARTA USŁUGI SO.ASC.7
Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby / zaświadczenie o nieposiadaniu księgi
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • osoba, której dane dotyczą
 • jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun
 • osoba, która wykaże w tym interes prawny
 • sąd
 • prokurator
 • organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi
  i przemawia za tym interes społeczny
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań

Możliwe jest również przesłanie wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji:
 • 7 dni roboczych od złożenia wniosku, jeżeli w danym USC jest sporządzony akt stanu cywilnego w formie papierowej,
 • 10 dni roboczych od złożenia wniosku, jeżeli dany USC nie posiada aktu stanu cywilnego w formie papierowej.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • Dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 24 zł za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • 24 zł za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych
  w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo w Urzędzie Gminy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:

Gmina Białobrzegi

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

Nr rachunku: 66917710212002300001010001

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białobrzegach – w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Podstawa prawna:
 • Art. 44 oraz art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 194 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346).
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.).
Inne informacje:

Zaświadczenie z rejestru stanu cywilnego jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy – kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby może zostać wydane na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty realizujące zadania publiczne następuje poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufanych oraz identyfikacji elektronicznej lub profilu zaufanego ePUAP (eGO).

e-mail:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP: fk2554dnqr  

Kalendarz

Czerwiec [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 5 Czerwca 2023
Godzina: 03:37:32
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera

Newsletter