SO.ASC.1

Zmiana imion i nazwisk

KARTA USŁUGI SO.ASC.1
Zmiana imion i nazwisk
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Każdy zainteresowany. Wniosek można złożyć osobiście.

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki. W sprawach wymagających postepowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska wraz z załącznikami:

 • zgoda rodziców na zmianę imion lub nazwisk małoletnich dzieci,
 • zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub nazwiska, jeżeli dziecko ukończyło 13 lat,
 • postanowienie sądu opiekuńczego zastępującego zgodę rodzica - w przypadku braku porozumienia między rodzicami na zmianę nazwiska dziecka,
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dokument tożsamości do wgladu, w przypadku gdy wniosek jest składany osobiście.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 37 zł od dokonania czynności urzędowej tj. wydania decyzji

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo w Urzędzie Gminy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są osoby wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białobrzegach – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 10 z późn. zm.).·       
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).·
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).
 • ​Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Inne informacje:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika USC. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika USC któremu wniosek ma zostać przekazany.

Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców, drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcą, chyba, że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej. Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osoby zamieszkałej poza granicami RP może ona wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcą albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku dzieci zamieszkałych poza granicami RP mogą one wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę imienia  lub nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję).

Podstawy zmiany imienia lub nazwiska:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

- na imię lub nazwisko używane,

- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada

Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:39:49
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter