BGK.K.1

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KARTA USŁUGI BGK.K.1
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data zatwierdzenia:  2020-04-01 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Właściciele nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Białobrzegi- rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością lub ich pełnomocników.
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 2, stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Telefon: (17) 224-03-51

Czas realizacji:

Bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty:
  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
  • Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej (dotyczy pełnomocnictwa).
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1827 z późn zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • Wniosek jest wolny od opłat,
  • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66 9177 1021 2002 3000 0101 0001

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
    w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. ze zm.)
  • Uchwała Nr XIV/90/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Inne informacje:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Białobrzegi, są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Białobrzegi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy Białobrzegi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. Zwalnia się w części  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Gminy Białobrzegi nr XIV/88/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym określa uchwała Rady Gminy Białobrzegi nr XV/103/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:37:02
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter