BGK.N.5

Rozgraniczenie nieruchomości

KARTA USŁUGI BGK.N.5
Rozgraniczenie nieruchomości
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 7, Sekretarz Gminy
Telefon: (17) 224-52-27
Czas realizacji:
 • Do 30 dni wydanie postanowienia wszczynającego postępowanie administracyjne
 • Do 30 dni po otrzymaniu od geodety (wykonawcy rozgraniczenia) wszystkich niezbędnych dokumentów następuje wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości bądź umarzającej postepowanie i przekazanie sprawy do sądu
 • W sprawach wymagających postepowania wyjaśniającego wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy
Do w/w terminów nie wlicza się okresów przewidzianych
w przepisach prawa dla określonych czynności np. zawieszenia postępowania, opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn  niezależnych od organu.
Wymagane dokumenty:

Wniosek  o rozgraniczenie nieruchomości z załącznikami: 
1.    Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
2.    Wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem  o rozgraniczenie.
3.    Kopia mapy ewidencyjnej z określeniem spornego odcinka granicy.
4.    Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
5.    Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
6.    Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 10 zł od dokonania czynności urzędowej tj. wydania decyzji administracyjnej o rozgraniczeniu nieruchomości
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy:
 • Na postanowienie o wszczęciu postepowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie
 • Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu przekazania sprawy do sądu
 • Od decyzji o umorzeniu postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywności z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości ( Dz. U. z 1999 r. nr 45 poz. 453).·
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
Inne informacje:

Rozgraniczenia wykonywane są na wniosek strony. Właściciele gruntów rozgraniczanych w tym sąsiednich:

 • zobowiązani są do współdziałania przy rozgraniczaniu nieruchomości
 • ponoszą koszty rozgraniczenia
W przypadku ewentualnego poniesienia kosztów rozgraniczenia przez Urząd wydane zostanie postanowienie zobowiązujące strony do ich pokrycia ze wskazaniem kwot.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 05:53:19
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter