OKST.K.1

Informacje udzielane z rejestru instytucji kultury

KARTA USŁUGI OKST.K.1
Informacje udzielane z rejestru instytucji kultury
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: każdy, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. Administracyjnych i Działalności Gospodarczej
Telefon: (17) 224-03-57
Czas realizacji:

14 dni od dnia złożenia wniosku .

Odpis wydaje się w formie tradycyjnej lub w postaci dokumentu elektronicznego.

 Odpis przesyła się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury lub księgi rejestrowej
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • Opłata skarbowa w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina Białobrzegi Bank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.)Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 r., poz. 194).
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.2012 r., poz. 189).
Inne informacje:

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Białobrzegi prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2018 r., poz. 1983), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.2012r., poz. 189).

Sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń wpisów określa w/w rozporządzenie.

 1. Rejestr instytucji kultury, zwany dalej „rejestrem” prowadzony jest w postaci elektronicznej;
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową;
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikacje na stronie internetowej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej;
 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie;
 5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony;
 6. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej;
 7. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 10:08:10
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter