PO.P.7.

Zwolnienia od podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

KARTA USŁUGI PO.P.7
Zwolnienia od  podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Przedsiębiorca realizujący nowe inwestycje na terenie Gminy Białobrzegi lub jego pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 2, stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

Telefon: (17) 224-03-51

Czas realizacji:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia podstępowania

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych,
 2. Deklarację ws. podatku od środków transportowych lub jej korektę,
 3. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 5. Dokument potwierdzający własność lub inny tytuł prawny do nieruchomości,
 6. Kopię prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw,
 7. Wydruk z ewidencji środków trwałych potwierdzony podpisami
  i pieczątkami wnioskodawcy,
 8. Oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Białobrzegi,
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • wniosek wolny od opłat,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5:Bank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001 Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w dniu złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy: Nie przewidziany przepisami.
Podstawa prawna:
 1. Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2015 r.  zwolnienia od podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
 2. Uchwała nr XXVI/195/2017 rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 4. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem ministra z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) oraz z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012).
Inne informacje:
 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem pojazdów wymienionych w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ww. ustawy, związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, który zrealizował na terenie Gminy Białobrzegi nową inwestycję.
 2. Przez nową inwestycję rozumie się nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i stanowiące bazę eksploatacyjną, których budowa została zakończona i termin rozpoczęcia użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. zgodnie z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw.
 3. Zwolnienie od podatku od środków transportowych, o którym mowa w ust. 1 przysługuje przez okres:
 • 1 roku – w przypadku nowej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 100 tys. zł,
 • 2 lat – w przypadku nowej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 300 tys. zł,
 • 3 lat - w przypadku nowej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 500 tys. zł,

pod warunkiem prowadzenia przez podmiot zwolniony działalności gospodarczej przez okres 6 lat od daty wniosku.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od środków transportowych jest zobowiązany do przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego – bez wezwania organu:

 1. oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w nowych inwestycjach objętych zwolnieniem- przez okres 6 lat od daty wskazanej w § 1 ust.1 uchwały
 2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym również o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym składa zaświadczenie oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie.

Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia jest zobowiązany do zwrotu kwoty zwolnienia uzyskanej bezpodstawnie wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:27:07
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter