PO.P.14

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

KARTA USŁUGI PO.P.14
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
Data zatwierdzenia:  2020-03-29 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się
o zaświadczenie
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 2, stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

Telefon: (17) 224-03-51

Czas realizacji:

Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
  2. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
  3. dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 100 z  póź. zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • 21 zł od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  • 17 zł od innego zaświadczenia,
  • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 100 póź zm).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 7 dni do dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 100 z póź zm).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.)
Inne informacje:

Zaświadczenia wydaje się, jeżeli: 
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:44:52
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter