OŚ.OP.1

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

KARTA USŁUGI OŚ.OP.1
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Wnioskodawca lub jego pełnomocnik.
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Telefon: (17) 224 03 57
Czas realizacji:

Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie w formie pisemnej lub ustnej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 16 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udostępnienie informacji, która wymaga wyszukiwania.

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

1) informację niewymagającą wyszukiwania;

2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

2. Dowód uiszczenia opłaty, jeśli udostępnienie informacji jest płatne.

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:· przekazanie informacji nastąpiło ustnie,·informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy: informacji należało wyszukać, sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych, organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

Opłata za przekształcanie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) w formie wydruku lub kserokopii wynoszą: 0,15 zł za stronę kopii czarno – białej oraz 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm..). Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:

1. art. 8- 9, art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. nr 215 poz. 1415, z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256).

Inne informacje: Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć:
1) ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
3) prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776);
4) ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;
5) ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;
6) stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
7) ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;
8) obronność i bezpieczeństwo państwa;
9) bezpieczeństwo publiczne;
10) ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.
2. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:
1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
2) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.
3. Wniosek o wyłączenie informacji z udostępniania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, może zostać złożony nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia władzom publicznym informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
4. Odmowa uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, następuje w drodze decyzji.

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 09:45:44
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter