PO.P.2.

Określenie wysokości wymiaru podatku rolnego -  dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych

KARTA USŁUGI PO.P.2

 

Określenie wysokości wymiaru podatku rolnego -
 dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na dany rok podatkowy
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • Osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,
 • jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów,

             posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi          

             gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
 • pełnomocnik w/w podmiotów.
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 2, stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

Telefon: (17) 224-03-51
Czas realizacji:

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty:

1.Deklaracja na podatek rolny (DR-1) wraz z wymaganymi załącznikami (ZDR-1), (ZDR-2)

 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 • opłata skarbowa w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika
Dodatkowe uzgodnienia: Brak wymagań
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • wniosek wolny od opłat,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek indywidulany podatkowy lub:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001 Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w dniu złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Nie przewidziany przepisami.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1256 z późń zm.)
 3. Uchwała nr XXXI.201.2013 Rady Gminy Białobrzegi w sprawie zwolnień w podatku rolnym
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Inne informacje:

Deklaracje podatkowe podatnik zobowiązany jest składać w następujących terminach:

 • Roczna- do 15 stycznia danego roku podatkowego,
 • Korekty- w terminie do 14 dni po zdarzeniu mającym wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub do 14 dni po zmianie mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego lub
  w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia informacji podatkowej.

Wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania- na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do casu trwania obowiązku podatkowego. Raty zobowiązania podatkowego w tytułu podatku rolnego płatne są w terminach do dnia:

 • I rata do 15 marca,
 • II rata do 15 maja,
 • III rata do 15 września,
 • IV rata do 15 listopada.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:09:31
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter