KD.TD.2

Wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na umieszczenie  urządzeń infrastruktury technicznej

KARTA USŁUGI KD.TD.2
Wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na umieszczenie  urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym
Data zatwierdzenia:  2020-04-03 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Wnioskodawca lub jego pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 1, stanowisko ds. Infrastruktury Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego

Telefon: (17) 224-03-50
Czas realizacji: Do 2-ch miesięcy od daty złożenia wniosku. Do terminu nie wlicza się okresu czasu, w którym dokonywane są uzgodnienia z organami dokonującymi uzgodnień projektu decyzji.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na umieszczenie  urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym
 2. Plan sytuacyjny z naniesionymi urządzeniami obcymi objętymi wnioskiem (na kserokopii mapy do celów projektowych lub opiniodawczych).
 3. Kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli jest wymagane).
 4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 5. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Roczna stawka opłaty za 1m2:

 • powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego w pasie drogowym urządzenia – 15,00 zł,
 • powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia  – 100,00 zł,
 • powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej  – 20,00 zł,

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • wniosek wolny od opłat,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 1264.).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.124).
 7. Uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi
Inne informacje:  

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 10:29:46
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter