PO.P.9.

Udzielenie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

KARTA USŁUGI PO.P.9
Udzielenie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu
Data zatwierdzenia:  2020-03-29 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
  • Podatnik podatku rolnego
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 2, stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

Telefon: (17) 224-03-51
Czas realizacji:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia postępowania

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

2. Ksero aktu notarialnego dotyczącego nabycia gruntu,

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

4. Oświadczenie o pomocy de minimis

5. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

6. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Dodatkowe uzgodnienia: Brak 
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • wniosek wolny od opłat,
  • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5:Bank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001 Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w dniu złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
  • Art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.(Dz.U. z 2010 r., poz. 810)
  • Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.
    z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 100 ze zm.).
Inne informacje:

§ Ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.

§ Okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w 1 roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.

§ W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów

§ Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

§ Za trwałe zagospodarowanie, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:33:44
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter