SO.ELW.12

Udostępnienie danych z rejestru wyborców

KARTA USŁUGI SO.ELW.12
Udostępnienie danych z rejestru wyborców
Data zatwierdzenia:  2020-04-20 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

wnioskodawca

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji: Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  • Dokument tożsamości – do wglądu
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.  

Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz wójtowi. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Podstawa prawna:
  • Art. 18 i 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.).
Inne informacje:

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu wyborczego każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

1) pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;

2) wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;

3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców;

4) ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzję w sprawie.

Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:21:10
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter