DG.ZKD.1

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA USŁUGI DG.ZKD.1
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
  • Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jego pełnomocnik,
  • Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. Administracyjnych i Działalności Gospodarczej
Telefon: (17) 224-03-57
Czas realizacji: Do 30 dni od daty złożenia wniosku
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Do wglądu-zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez inny organ niż Wójt Gminy Białobrzegi,

3. Ksero aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem dokonania opłaty za korzystanie z tego zezwolenia (w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenie),

4. Zgodę właściciela lokalu/terenu w którym planowana jest sprzedaż alkoholu

5. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

6. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia i za pełnomocnictwo.

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 niżej określonych stawek:

  • 525,00zł (43,75 zł)– na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525,00zł (43,75 zł)– – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%  do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
  • 2 100,00 zł (175,00 zł) – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Zapłaty opłaty za jednorazowe zezwolenie dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w Łańcucie Nr rachunku: 66917710212002300001010001

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
  2. Uchwała Rady Gminy Białobrzegi nr XXXVII/280/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Białobrzegi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Podk. z 2018r., poz. 3517)
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1292 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje: Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni

 

Pliki do pobrania

Kalendarz

Grudzień [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 9 Grudnia 2021
Godzina: 01:10:10
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława

Newsletter