SO.ASC.10

Rejestracja urodzenia małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły poza granicami RP (art. 99)

KARTA USŁUGI SO.ASC.10
Rejestracja urodzenia małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły poza granicami RP (art. 99)
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • Osoba, której zdarzenie dotyczy lub  jej przedstawiciel ustawowy (np. rodzic dziecka)
 • Osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia
 • Osoba, która wykaże interes faktyczny w rejestracji zgonu
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji: Wnioski o rejestrację zdarzenia załatwiane są niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów.
Wymagane dokumenty:

•  

 • Wniosek o rejestrację zdarzenia, które nastąpiły poza granicami RP
 • Oryginał zagranicznego dokumentu potwierdzającego zdarzenie wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone prze konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

 • Potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej
Dodatkowe uzgodnienia:

W rejestrze stanu cywilnego można dokonać, w formie czynności materialno-technicznej, na wniosek lub z urzędu, rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Wniosek o rejestrację zdarzenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Jeżeli osoba ma sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o rejestrację, złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Wniosek o rejestrację zdarzenia można złożyć do konsula, jeżeli urodzenie i zgon dotyczą obywatela polskiego. Po złożeniu pisemnego wniosku o rejestrację zdarzenia konsul sporządza protokół, który po podpisaniu przez konsula i osobę składającą wniosek, jest przekazywany do kierownika urzędu stanu cywilnego wybranego przez wnioskodawcę celem sporządzenia aktu urodzenia lub zgonu.

Po dokonaniu czynności jaką jest rejestracja kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Odpis ten z mocy prawa jest traktowany jako wydawany na wniosek.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po rejestracji,
 •  17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do odebrania odpisu.

Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo w Urzędzie Gminy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Od decyzji odmownej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białobrzegach – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • Art. 99 -103 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463).
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 939).
 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).Art. 104, 105 i 106 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 195)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje:

Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmawia rejestracji zdarzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zdarzenie lub rejestracja zdarzenia byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:56:18
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter