SO.ELW.4

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

KARTA USŁUGI SO.ELW.4
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej​
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Właściciel nieruchomości, inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu lub ich pełnomocnik

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji: Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów, jednak gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy z możliwością przedłużenia postępowania zgodnie z art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu.
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku (wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), oryginał do wglądu.

3. Kserokopia dokumentów stanowiących dowód w sprawie (np. wyroku orzekającego eksmisję wraz z dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie eksmisji lub innego dokumentu, który może być pomocny w sprawie), oryginały do wglądu.

4. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

5. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika

6. dowód zapłaty opłaty skarbowej

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • 10 zł od wydania decyzji administracyjnej,
  • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  • Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo w Urzędzie Gminy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:

Gmina Białobrzegi

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

Nr rachunku: 66917710212002300001010001

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Na decyzję w sprawie wymeldowania lub odmowy wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
  • Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje:

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu).

O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.  W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 05:50:42
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter