PO.P.12

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę

KARTA USŁUGI PO.P.12
Rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
Data zatwierdzenia:  2020-03-31 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • Podatnik, który posiada zaległość podatkową
 • płatnik,
 • inkasent,
 • spadkobierca podatnika lub płatnika,
 • osoby trzecie.
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 2, stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

Telefon: (17) 224-03-51

Czas realizacji:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia podstępowania

Wymagane dokumenty:

Podatnik będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej składa wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących (np. zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia z Urzędu Pracy, zaświadczenia o wysokości zasiłków z GOPS, kopie rozliczeń z US itp.), oświadczenie o stanie majątkowym (w tym ksero faktur, rachunków lub innych dokumentów), mające wpływ na sytuację materialną, na które powołuje się wnoszący podanie. 

Przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika : formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy de minimis, oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (np. bilans, sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, wykaz zobowiązań i należności), a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Podmioty oraz os. fizyczne prowadzące działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa obowiązane są dołączyć do wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę: zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa, a rolnicy indywidualni również dokumenty przedstawiające sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących, a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • wniosek wolny od opłat,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5:Bank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001 Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w dniu złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.
  z 2019 r. poz.900 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz.U.
  z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz.U 2018.362 z późn. zm.)
 • Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem ministra z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) oraz z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012).
Inne informacje:

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę jest uznaniowa - to organ decyduje, czy przyzna ci rozłożenie na raty. Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie.

Wniosek o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami złóż najwcześniej dzień po terminie płatności podatku.

Ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, które uzasadniają umorzenie zaległości podatkowej, to dosyć pojemne pojęcia, dlatego zadbaj o wyczerpujące uzasadnienie i dokładne udokumentowanie ich we wniosku. 

 • ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku,
 • ważny interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Kalendarz

Czerwiec [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 5 Czerwca 2023
Godzina: 04:00:22
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera

Newsletter