PO.O.1

Opłata za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

KARTA USŁUGI

PO.O.1

Opłata za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Opłatę za usługi wodne obowiązane są ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. Użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowalnych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
- które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Telefon: (17) 224 03 57
Czas realizacji:

Niezwłocznie po upływie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Wymagane dokumenty:
 1. Oświadczenie.
 2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 3. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej (dotyczy pełnomocnictwa).
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Jednostkowe stawki opłat, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U z 2017 r. poz.2502, z późn. zm.), wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2019 r., poz.1000 z późn zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • oświadczenie jest wolne od opłat,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:

Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001 Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat, któremu przekazano informację o wysokości opłaty może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się odpowiednio do Wójta Gminy Białobrzegi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty na rachunek bankowy. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310,z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502, z późn. zm.).
Inne informacje: Okresem rozliczeniowym dla opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest kwartał.

 

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:53:26
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter