DG.ZKD.4

Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie

KARTA USŁUGI DG.ZKD.4

Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie

Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
  • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym),
  • rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym,
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. Administracyjnych i Działalności Gospodarczej
Telefon: (17) 224-03-57
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia

​3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

  1. Wniosek jest wolny od opłat,
  2. 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  3. 17 zł za wydanie zaświadczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:

1. Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Inne informacje:

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić do ewidencji informacje o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • wpisanie obiektu ujętego w ewidencji prowadzonej przez burmistrza do ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonego przez marszałka województwa,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych.
Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Kalendarz

Czerwiec [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 5 Czerwca 2023
Godzina: 02:47:35
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera

Newsletter