I.SW.1

Formularz skargi i wniosku

KARTA USŁUGI I.SW.1
Formularz skargi i wniosku
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Telefon: (17) 224-52-27 pok. Nr 7
Fax: (17) 224 03 55
email: urzad@gmina-bialobrzegi.pl
Wszystkie stanowiska merytoryczne w zależności od zakresu skargi / wniosku.

Czas realizacji:

Bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ciągu miesiąca.

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek lub formularz skargi lub wniosku według załączonego wzoru (do ewentualnego wykorzystania),
2.    Kopie dokumentów potwierdzających zasadność skargi lub wniosku (w przypadku ich posiadania).

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy: 1.    Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu. 
2.    Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
3.    W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
Podstawa prawna: 1.    art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.).
3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Inne informacje:

1.    Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
2.    Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez skarżącego. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może powodować wszczęcie postępowania z urzędu, chyba, że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne: 
- skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu, 
- skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu. 
3.    Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy 
i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 
4.    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, e-mailem, faksem, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę ePUAP, także ustnie do protokołu.
5.    O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. 
6.    Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego. W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.
7.    Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa  się wnoszącego skargę lub wniosku do złożenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
8.    Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
9.    Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.
10.    Wójt Gminy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia od godz. 13:30 do 16:00. 

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 10:05:31
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter