I.SW.3

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

KARTA USŁUGI I.SW.3
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, za zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j.)

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Telefon: (17) 224-52-27 pok. Nr 7

Fax: (17) 224 03 55

email:

 Wszystkie stanowiska merytoryczne w zależności od zakresu udzielanej informacji publicznej

Czas realizacji:

1) Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż

w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2) W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do organu.

3) W przypadku, gdy organ powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty

odpowiadającej dodatkowym kosztom, które Organ ma ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie, w tym m.in. w formie:

  1) papierowej (wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi

  załącznik do procedury);

  2) elektronicznej:

  a) za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi, lub

  b) za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP, lub

  c) przesyłając wniosek bezpośrednio na adres: urzad@gmina-bialobrzegi.pl

 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

  1) przedmiotu wniosku,

  2) sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,

  3) danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji

  w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:
 1. Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:

 2. na akt stwierdzający obowiązek poniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, którą należy poprzedzić wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa;
 3. do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

  W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

  W przypadku bezczynności organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Skargę na bezczynność można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.)
Inne informacje:
 1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi (http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/) lub w centralnym repozytorium informacji publicznej.
 2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Gminy Białobrzegi, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W przypadku gdy wnioskodawca złoży ustnie (telefonicznie lub w sposób bezpośredni) wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie może zostać udostępniona niezwłocznie, wówczas jest on informowany o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z art. 10. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 09:29:59
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter