SO.ASC.2

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

KARTA USŁUGI SO.ASC.2
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • obywatel polski
 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą, którego -  zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe – możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. 

Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste w dowolnym USC.

Wydanie zaświadczenia możliwe jest także przez konsula. Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć wymagane dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji:
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku, jeżeli w USC jest sporządzony akt stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku jeżeli w USC, w którym złożono wniosek nie posiada aktu stanu cywilnego w formie papierowej.
W  sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z przepisami KPA.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wraz z załącznikami:

 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • ważny dokument tożsamości do wglądu.
 • Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 38 zł za wydanie zaświadczenia

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo w Urzędzie Gminy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są osoby wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Łańcucie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie wydania zaświadczenia o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazanie w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 194 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792),
 • Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 195),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Inne informacje:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. Małżeństwo obywatela polskiego z cudzoziemcem nie może zostać skutecznie zawarte w obcej placówce dyplomatycznej (konsulat, ambasada) zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:00:45
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter