PO.P.6.

Określenie wysokości wymiaru podatku od środków transportowych

KARTA USŁUGI PO.P.6
Określenie wysokości wymiaru podatku od środków transportowych
Data zatwierdzenia:  2020-04-01 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podatnik może wskazać pełnomocnika do występowania w jego imieniu przed organem podatkowym.
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 2, stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Telefon: (17) 224-03-51

Czas realizacji:

W terminie 30 dni od złożenia kompletnej deklaracji dokonywany jest przypis lub odpis podatku na koncie podatkowym Podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni.

Wymagane dokumenty:
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1):
 • Załącznik do deklaracji DT-1
 • W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika  wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:
 • Nie pobiera się opłaty
 • Opłata skarbowa 17,00 zł w przypadku reprezentowania podatnika przez pełnomocnika

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:

Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66 9177 1021 2002 3000 0101 0001

Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (Dz.U.2019.1170 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900 j.t. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2018.2436)
 • Uchwała NR XX/148/2016 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Białobrzegi
 • Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. Dz.U.2019.1000 j.t. ze zm.)
Inne informacje:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 5.  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 7. autobusy.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Deklaracje na podatek od środków transportowych należy składać w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby należy odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
 1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
 2. do dnia 15 września danego roku - II rata;
 1. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy,     w których istniał obowiązek.

Wpłat obliczonego w deklaracji podatku od środków transportowych - bez wezwania – należy dokonywać w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub przelewem na ustalony przez organ podatkowy dla danego podatnika indywidualny rachunek bankowy.

Przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych przez podatników podatku rolnego nie podlegają opodatkowaniu. Nie uwzględnia się ich w składanej deklaracji.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:24:25
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter