OŚ.ZR.2

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

KARTA USŁUGI OŚ.ZR.2
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Posiadacz nieruchomości będący osobą fizyczną lub jego pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Telefon: (17) 224 03 57
Czas realizacji:

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, 
a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. Z oględzin sporządza się protokół.
2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku nadania dokumentu drogą elektronicznego.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu 
w terminie 14 dni.
3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia 
w terminie 7 dni.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek zgłoszenia wraz z danymi osobowymi wnioskodawcy.
2. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte.
3. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:
•    wniosek wolny od opłat,
•    17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego 
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:
Gmina Białobrzegi
Bank Spółdzielczy w Łańcucie
Nr rachunku: 66917710212002300001010001
Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t .j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.).
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
  1. art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256).
Inne informacje: 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nie jest wymagane jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną.
3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
4. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku:
1) lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000;
2) spełnienia przez drzewo kryteriów  do uznania go za pomnik przyrody.
5. Organ wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.
6. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.
7. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 08:39:44
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter