GK.G.1.

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości i wydawanie zaświadczeń o tych ustaleniach

KARTA USŁUGI GK.G.1
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości i wydawanie zaświadczeń o tych ustaleniach
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • Właściciel (współwłaściciel), osoba faktycznie władająca nieruchomością zabudowaną bądź przeznaczona pod zabudowę lub jego pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 1, stanowisko ds. Ładu Przestrzennego
Telefon: (17) 224-03-50
Czas realizacji:
 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku – zawiadomienie
 • Do 7 dni - zaświadczenie
Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości wraz
z załącznikami:

 • Kopia decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego,
 • Kopia decyzji pozwolenia na budowę (dla budynków w trakcie budowy),
 • Dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością-kopia aktu notarialnego,
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
 • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 • Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Wniosek wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości wraz z załącznikami:

 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
 • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 • Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia  do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 7 dni do dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia .
Podstawa prawna:
 1.  Ustawa  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.125),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje: Brak

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 09:19:31
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter